عنوان کارگروه : آموزش محیط زیست

درباره کارگروه

کارگروه آموزش  دو فعالیت عمده را به انجام می رساند:

آموزش محیط زیست به کودکان؛ تدوین برنامه های آموزشی با محور ایجاد خلاقیت و آشتی کودکان با طبیعت در این دسته قرار می گیرد.

آموزش بازیافت و تفکیک از مبدا؛ تدوین برنامه های آموزشی با همکاری با دانشگاه بوراس سوئد از جمله برنامه های این بخش است.

این کارگروه تاکنون موفق به فعالیت های زیر شده است:

از برنامه های این کارگروه نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید