عنوان پروژه : پارک ملی خارتوران

درباره پروژه

پارک ملی توران یکی از زیستگاه های اصلی یوز آسیایی در ایران است از این روست که در این منطقه از بیش از یک دهه پیش تا کنون فعالیت هایی در قالب پروژه های حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض صورت گرفته و در آن جامعه محلی به عنوان اصلی ترین ذینفع مدنظر بوده است.

موسسه طنین طبیعت تیرگان با همکاری موسسه بوم پژوهان پروژه ای را با موضوع کاهش فقر در دو روستای احمدآباد و رضاآباد از خرداد ماه 1393 کلید زدند تا با ارتقای معیشت مردم محلی، انگیزه آنها را برای حفاظت افزایش دهند.

این امر در قالب دو موضوع تقویت صنایع دستی، گردشگری و محصولات روستایی صورت گرفته است.

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید