عنوان پروژه : شهر شاهرود

درباره پروژه

کارگروه آموزش  دو فعالیت عمده را به انجام می رساند:

آموزش محیط زیست به کودکان؛ تدوین برنامه های آموزشی با محور ایجاد خلاقیت و آشتی کودکان با طبیعت در این دسته قرار می گیرد.

آموزش بازیافت و تفکیک از مبدا؛ تدوین برنامه های آموزشی با همکاری با دانشگاه بوراس سوئد از جمله برنامه های این بخش است.

این کارگروه تاکنون موفق به فعالیت های زیر شده است:

از برنامه های این کارگروه نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

موسسه طنین طبیعت تیرگان همچنین در همکاری با موسسه بوم پژوهان برای والدین مدرسه نبی صادق در چارچوب پروژه کاهش فقر، فعالیت های توانمندسازی زنان را از سال 94 آغاز کرده است. در این پروژه مادران این دانش آموزان تلاش می کنند با استفاده از فعالیت های خانگی به معیشت های مکمل روی آورند.

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید